# Song
1 Bashanah (Grand Baby Version) 3:23
2 Chanukah (Grand Baby Version) 2:30
3 Dayenu (Grand Baby Version) 3:36
4 Dreidel (Grand Baby Version) 2:30
5 Hanukah Melody (Grand Baby Version) 3:19
6 Hanukah, Oh Hanukah (Grand Baby Version) 2:30
7 Hava Nagilah (Grand Baby Version) 2:10
8 Kabbalah Melody (Grand Baby Version) 5:42
9 Rock of Ages (Grand Baby Version) 3:40
10 Shabbat Shalom (Grand Baby Version) 2:44

You might also like...